Eastern Europe. Poland - Bulgaria. Monday, June 24, 2002